OFERTA PUBLICZNA AKCJI

Data
Rodzaj zdarzenia
06.07.2006
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny
11.07.2006
Publikacja prospektu emisyjnego
20 - 21.07.2006
Proces book buldingu
 
21.07.2006
Po przeprowadzonym procesie budowy Księgi Popytu cena akcji serii B oferowanych w ramach publicznej oferty została ustalona w wysokości 6,00 zł (słownie: sześciu złotych) za jedną akcję
 
24.07.2006
Otwarcie subskrypcji i rozpoczęcie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej i Transzy Instytucjonalnej
 
26.07.2006
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Indywidualnej
 
27.07.2006
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy Instytucjonalnej
 
27.07.2006
Zamknięcie subskrybcji
 
 
28.07.2006

Zarząd dokonał przydziału, na zasadach określonych w Uchwale nr 3 NWZ INTERFERIE S.A. z dnia 6 lutego 2006 r. oraz w prospekcie emisyjnym Spółki, wszystkich oferowanych Akcji serii B w łącznej liczbie 5 000 000 sztuk (słownie pięć milionów) w podziale na następujące transze:

1. w transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydziela się 3 750 000 Akcji serii B

2. w transzy Inwestorów Indywidualnych przydziela się 1 250 000 Akcji serii B

 
 
10.08.2006
Debiut Spółki na GPW
Akcje serii A zostały wyemitowane na podstawie, powziętej zgodnie z przepisami art. 551 – 584 KSH, uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z 26 listopada 2004 r. zaprotokołowanej przez notariusza Małgorzatę Niespodziewany, prowadzącą kancelarię notarialną w Lubinie, za Rep. A nr 9277/2004 mocą której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną oraz przyjęto statut spółki przekształconej. Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 31 grudnia 2004 r.

Akcje serii B zostały wyemitowane na podstawie, powziętej zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH, uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Zgodnie z przepisami KSH uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych., przy czym zgodnie ze Statutem Emitenta, dla swej ważności wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Uchwała dotycząca emisji akcji serii B zapadła wymaganą przez KSH większością głosów przy obecności wszystkich akcjonariuszy.

Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki INTERFERIE S.A. sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji serii B.

Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu z dnia 19 lipca 2006 roku.

Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 9 sierpnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu numer 2 z dnia 7 sierpnia 2006 roku.

Uchwała nr  285/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 sierpnia 2006 roku w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji serii B spółki INTERFERIE S.A.

Uchwała nr  323/2006 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki INTERFERIE S.A.

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 564 200 akcji, w tym:

akcje serii A - 9 564 200

akcje serii B - 5 000 000